فرم ها و آیین نامه تخفیف دانشجویی

مدارک و شرایط لازم جهت دریافت تخفیف:

فرمهای تخفیف 1 و 2 به انضمام اطلاعیه های مورد نیاز  (تاریخ درج 10 اسفند ماه 99 )

فرم ها و اطلاعیه های تخفیف  شماره 1 

فرم ها و اطلاعیه های تخفیف  شماره 2 

دانشجویان ممتاز علمی ( رتبه های اول، دوم و سوم کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای):

مدارک لازم : تکمیل فرم شماره 3 از دانشکده مربوطه پس از اخذ معدل و تعیین نفرات برتر و ارسال به حوزه معاونت دانشجویی

تخفیف نفرات برتر آزمون سراسری:

- اسامی واجدین شرایط توسط مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به واحد های دانشگاهی اعلام می شود.

دانشجویان ممتاز ورزشی ( منطقه ای، سراسری و بین المللی):

- مسابقات در سطح مناطق دانشگاه آزاد اسلامی ( تایید تربیت بدنی واحد و دبیر منطقه توسط واحد دانشگاهی).

- مسابقات سراسری دانشگاه ، قهرمانی کشوری با تایید تربیت بدنی سازمان مرکزی .

توجه!

اعمال تخفیف های مورد نظر برای یک بار در هر نیم سال تحصیلی  بعد از کسب حکم قهرمانی انجام می شود.

تخفیف دانشجویان قاری و حافظ قرآن:

- مسابقات سراسری دانشگاه آزاد سطح منطقه ارائه گواهی از مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت.

- مسابقات کشوری، سازمان اوقاف و امور خیریه: ارائه گواهی از دبیرخانه یا سازمان برگزار کننده و تایید مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت.

- مسابقات بین المللی: ارایه گواهی دبیرخانه یا سازمان برگزار کننده و تایید مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت.

تخفیف نفرات برتر مسابقات فرهنگی و هنری:

- منطقه : ارائه گواهی از دبیرخانه منطقه

- کشوری: معاونت فرهنگی سازمان مرکزی

دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان: ارائه تاییدیه از معاونت پژوهشی دانشگاه بر اساس نوع فعالیت

- تخفیف این بند از محل بودجه پژوهش واحد پس از تایید معاونت پژوهشی دانشگاه تامین شود.

دانشجویان عناوین علمی:  ارائه اخذ رتبه های اول تا سوم علمی آسیایی و جهانی

- تخفیف این بند از محل بودجه پژوهش واحد تامین می شود.

دانشجویانی که همزمان دارای یک یا چند عضو خانواده دانشجو باشند.  (صرفاً از طریق دانشکده مربوطه اقدام می گردد)

1- دیگر عضو یا اعضای خانواده شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی باشد.

2- ارائه گواهی رسمی اشتغال به تحصیل و یا پرینت ممهور شده ثبت نام همراه با اصل کارت دانشــجویی و مستندات لازم مبنی بر مشکلات مالی دانشجو.ارائه اصل شناســـنامه دو دانشجو الزامی است.

3-دانشجوی متقاضی در نیمسال قبل مشروط نشده باشد.

دانشجویانی که استضعاف و نیاز مالی دارند. (درخواست از طریق دانشکده مربوطه):

- مدارک و مستندات متناسب با وضعیت دانشجو مبنی بر مشکلات مالی

دانشجویان بیماریهای خاص:  

- ( درخواست از طریق دانشکده مربوطه) ارائه مدارک بیماری از طریق بنیاد امور بیماریهای خاص

مهم:

به درخواست هایی که خارج از موعد یاد شده داده می شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دانشجویانی که در یک نیمسال شرایط برخورداری از چند تخفیف را داشته باشند فقط مشمول یکی از مواد بخشنامه بالاترین تخفیف خواهد بود به عبارتی اعمال دو تخفیف در یک نیمسال اکیداً ممنوع می باشد.