صدور کارت دانشجویی

بخشنامه و دستورالعمل صدور کارت دانشجویی

1-    نحوه صدور کارت های دانشجویی، دانشجویان جدید الورود:

 • مطابق بخشنامه شماره 210379/38 مورخ 1/7/91 صدور کلیه کارت های دانشجویی، دانشجویان ورودی 91 و بعد از آن از طریق واحدهای دانشگاهی و یا مراکز آموزشی امکان پذیر بوده و مرکز آزمون دخالتی در صدور کارت ندارد.
 • کلیه دانشجویان ورودی 91 و بعد از آن که مراحل ثبت نام آنها صورت گرفته عکس پرسنلی دانشجو توسط دانشکده اسکن شده سپس با اسامی و شماره دانشجویی جهت صدور کارت اصلی به امور دانشجویی ( اداره رفاه) ارسال تا نسبت به صدور کارت دانشجویی pvc اقدام گردد.
 • پس از صدور کارت دانشجویی حضور یک پرسنل رسمی جهت دریافت کارت به امور دانشجویی ستاد الزامی است.
 • توزیع کارت توسط امور دانشجویی دانشکده ها خواهد بود.
 • صدور کارت دانشجویی دانشجویان جدید الورود رایگان است.

2-   نحوه صدور کارتهای المثنی، مخدوش و تغییر مندرجات شناسنامه ای برای کلیه ورودیها:

الف) کارتهای مفقودی

دانشجو موظف است در اسرع وقت مراتب مفقود شدن کارت دانشجویی خود را به واحد دانشگاهی محل تحصیل اعلام نماید.

 • از دانشجو تعهد کتبی مبنی بر عودت کارت به دانشگاه در صورت پیدا شدن و قبول مسئولیت سوء استفاده احتمالی از کارت مربوطه اخذ شود.( متن تعهد نامه پیوست می باشد.)
 • پرداخت هزینه صدور کارت المثنی به مبلغ /70000 ریال ( هفت هزار تومان) به شماره حساب 0105757988004 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج توسط دانشجو و ارائه اصل فیش به امور دانشجویی دانشکده.
 • ارائه عکس پرسنلی به دانشکده جهت اسکن آن.
 • ارسال کلیه مدارک فوق به اموردانشجویی ستاد جهت صدور کارت دانشجویی المثنی.

ب) کارت های آسیب دیده و غیر قابل استفاده:

 • عودت دادن کارت آسیب دیده به دانشکده توسط دانشجو.
 • پرداخت هزینه صدور کارت المثنی به مبلغ /70000 ریال ( هفت هزارتومان) به شماره حساب 0105757988004 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج توسط دانشجو و ارائه اصل فیش به امور دانشجویی دانشکده.
 • ارائه عکس پرسنلی به دانشکده جهت اسکن آن.
 • ارسال کلیه مدارک فوق به اموردانشجویی ستاد جهت صدور کارت دانشجویی المثنی.

ج) تغییر مشخصات شناسنامه ای دانشجو:

 • عودت کارت قبلی به دانشکده توسط دانشجو.
 • ارائه تصویر کلیه صفحات شناسنامه به دانشکده که در آن تغییر مشخصات قید شده باشد پس از رویت اصل آن.
 • پرداخت هزینه صدور کارت المثنی به مبلغ /70000 ریال ( هفت هزارتومان) به شماره حساب 0105757988004 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج توسط دانشجو و ارائه اصل فیش به امور دانشجویی دانشکده.
 • ارائه عکس پرسنلی به دانشکده جهت اسکن آن.
 • ارسال کلیه مدارک فوق به اموردانشجویی ستاد جهت ارائه به مرکز آزمون جهت اصلاح رکورد دانشجو و اخذ تاییدیه اصلاح رکورد از مرکز آزمون جهت صدور کارت دانشجویی المثنی.

د) دانشجویان انتقالی:

 • درصورت انتقال دانشجو از یک واحد دانشگاهی به واحد دیگر، ارائه کارت دانشجویی واحد مبدا به اموردانشجویی دانشکده در واحد مقصد الزامی است.
 • پرداخت هزینه صدور کارت المثنی به مبلغ /70000 ریال ( هفت هزارتومان) به شماره حساب 0105757988004 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج توسط دانشجو و ارائه اصل فیش به امور دانشجویی دانشکده.
 • ارائه عکس پرسنلی به دانشکده جهت اسکن آن.
 • ارائه مجوز انتقال دائم.
 • ارسال کلیه مدارک فوق به اموردانشجویی ستاد جهت ارسال  به مرکز آزمون و تاییدیه مرکز آزمون و سپس صدور کارت جدید واحد مقصد.

هـ) تغییر رشته و گرایش:

 • درصورتی که دانشجو نسبت به تغییر رشته و گرایش تحصیلی خود اقدام نماید باید مراتب به انضمام مجوزهای مربوطه جهت اصلاح به مرکز آزمون دانشگاه اعلام گردد.
 • پرداخت هزینه صدور کارت المثنی به مبلغ /70000 ریال ( هفت هزارتومان) به شماره حساب 0105757988004 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج توسط دانشجو و ارائه اصل فیش به امور دانشجویی دانشکده.
 • ارائه عکس پرسنلی به دانشکده جهت اسکن آن.
 • ارسال کلیه مدارک فوق به اموردانشجویی ستاد جهت ارسال  به مرکز آزمون و اخذ تاییدیه از مرکز آزمون و سپس صدور کارت المثنی.

توضیحات مهم:

 • برای کلیه دانشجویانی که نیاز به تاییدیه مرکز آزمون دارند  تا صدور مجوز لازم از آن مرکز کارت موقت صادر خواهد شد.
 • کارت دانشجویان میهمان توسط واحد مبدا صادر شده و در مدت زمان تحصیل در واحد مقصد بر چسب دانشجویی میهمان بر روی کارت الصاق گردد.
 • صدور کارت دانشجویان اتباع خارجی شاغل به تحصیل در واحد های داخل کشور مانند سایر دانشجویان می باشد.

دانلود فرم