بخشنامه های امور مشمولین

 

بخشنامه شماره 11/4048 مورخ 95/10/22  :

سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول شاغل به تحصیل (تاریخ ثبت 95/11/04)

بخشنامه داخلی:

سنوات تحصیلی در سیستم آموزشی تمام وقت و پاره وقت (تاریخ ثبت: 95/05/04)

بخشنامه شماره 11/459 مورخ 95/2/29 :

مقررات جدید سنوات ارفاقی دانشجویان شاغل به تحصیل مقاطع مختلف در واحد ها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی (تاریخ ثبت: 95/04/21)