کمیته انضباطی

کمیته انضباطی معاونت دانشجویی در تامین امنیت و حقوق دانشجویان و ایجاد محیطی سالم و توام با شئون اخلاقی اسلامی نظارت داشته به تخلفات دانشجویان رسیدگی می نماید.

این کمیته حسب مورد و نیاز هریک یا دو هفته یکبار تشکیل و برابر آئین انضباطی دانشجویی مصوب شورای انقلاب فرهنگی تشکیل جلسه داده و پس از رسیدگی به پرونده های واصله و تبادل نظرهای لازم حکم مناسب و قانونی صادر می نماید. و مراتب تصمیم گیری را به دانشجو دانشکده مربوطه ابلاغ و در پرونده دانشجو ثبت و ضبط می گردد.

اطلاعیه مهم

به آگاهی می‌رساند بند (ب) آیین نامه انضباطی دانشگاه با هدف برقراری نظم و ایجاد محیط سالم در برگزاری امتحانات تدوین گردیده‌ تا در سایه مقررات آن دانشجویان عزیز بتوانند در شرایط یکسان به رقابت علمی پرداخته و مورد سنجش واقع شوند لذا از شما دانشجوی گرامی دعوت بعمل می‌آید ضمن توجه به نکات مندرج زیر با احترام به مقررات موضوعه‌، ما را در برگزاری هرچه سالمتر امتحانات یاری فرمایید.

نکات مهم در خصوص مقررات انضباطی مربوط به امتحانات:

همراه داشتن کتاب‌، جزوه‌، برگ یادداشت‌، موبایل‌، ام‌پی‌تری‌پلیر‌، ماشین حساب و ..... (مگر با مجوز استاد مربوطه‌) نوشتن اسم غیر واقعی روی برگه امتحانی‌، ترک جلسه امتحان پس از رویت سوالات و قبل از امضای لیست حضور و غیاب‌، فراهم نمودن شرایط برای استفاده دانشجویان از پاسخنامه خود یا کمک به دیگران برای پاسخگویی به سوالات تخلف محسوب شده و متخلف به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می‌شود و در صورت تکرار تنبیه تا منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال قابل تشدید است.

استفاده غیر مجاز از کتاب‌، برگ یادداشت‌، ماشین حساب‌، موبایل، ام‌پی‌تری‌پلیر و .....

در جلسه امتجان در جهت پاسخگویی به سوالات یا عملی که منجر به تغییر نمره دانشجویی از منبعی غیر از دانسته‌های خود دانشجو شود با تایید استاد مربوطه تخلف محسوب شده و نمره درس مربوطه 25/0 و به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می‌شود و در صورت تکرار علاوه بر اینکه نمره درس 25/0 خواهد شد تنبیه به منع موقت از تحصیل به مدت نیمسال تا چند نیمسال و حتی تغییر محل تحصیل تقلیل مقطع تحصیلی قابل تشدید است.

خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان تخلف محسوب شده و متخلف مشمول حکم ذیل خواهد شد.

نمره 25/0 در درس مورد نظر

منع موقت از تحصیل بمدت یک نیمسال

فرستادن دیگری به جای خود در امتحان تخلف محسوب شده و متخلف علاوه بر نمره 25/0 در درس مورد نظر به منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال محکوم می‌شود.در صورت تکرار تخلف علاوه بر نمره 25/0 در درس مورد نظر تنبیه به منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال و حتی تغییر محل تحصیل و تقلیل مقطع تحصیلی قابل تشدید است.

شرکت به جای دیگری در امتحان تخلف محسوب شده و متخلف اگر دانشجو باشد به منع موقت از تحصیل به مدیت یک نیمسال محکوم می‌شود و در صورت تکرار به منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال و حتی تغییر محل تحصیل دانشجو و تقلیل مقطع تحصیل قابل تشدید است.

اطلاعیه مهم

به آگاهی می‌رساند،  آیین نامه انضباطی با هدف برقراری نظم و ایجاد امنیت برای شما دانشجویان عزیز تدوین گردیده تا در سایه مقررات آن بتوانید در یک محیط سالم و با آرامش خاطر ادامه تحصیل داده لذا از شما دانشجوی گرامی دعوت به عمل می‌آید ضمن توجه به نکات مندرج زیر ما را در این امر خطیر یاری فرمایید.

عدم رعایت پوشش اسلامی و داشتن آرایش : متخلف به توبیخ کتبی به درج در پرونده محکوم می‌شود و در صورت اصرار و تکرار تنبیه به منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال قابل تشدید است.

ارتکاب هر عملی یا رفتاری که خلاف منزلت دانشجویی باشد: مانند عدم رعایت حقوق دیگران‌، پرخاشگری‌، ایجاد درگیری و ..... تخلف محسوب شده و متخلف به تذکر کتبی با درج در پرونده محکوم می‌شود.

عدم رعایت موازین قطعی شرعی در ارتباط با نامحرم تخلف محسوب شده و متخلف به تذکر کتبی به درج در پرونده محکوم می‌شود و در صورت تکرار به منع موقت از تحصیل به مدت یک‌ نیمسال قابل تشدید است.

ایجاد مزاحمت در صورت وجود شاکی خصوص تخلف محسوب شده و متخلف به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می‌شود.