اداره رفاه دانشجویی

کارشناس مسئول امور دانشجویی

کارشناسان اداره :

سرکار خانم اسماعیل زاده 

سرکار خانم امیری 

سرکار خانم سلیمان پور

بخشنامه ها و آیین نامه ها:

ضوابط کلی نقل و انتقال دانشجویان (( انتقال دائم، میهمان))

فرم ها و آیین نامه تخفیف دانشجویی

بخشنامه و دستورالعمل صدور کارت دانشجویی

بخشنامه بازدید دانشجویی

بخشنامه کار دانشجویی

وظایف اداره رفاه دانشجویی