اداره رفاه دانشجویی

رئیس اداره کل امور دانشجویی: سرکار خانم مریم فرهنگ 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

کارشناسان اداره :

سرکار خانم اسماعیل زاده 

سرکار خانم امیری 

سرکار خانم سلیمان پور

جناب آقای حجرگشت

 

بخشنامه ها و آیین نامه ها:

ضوابط کلی نقل و انتقال دانشجویان (( انتقال دائم، میهمان))

فرم ها و آیین نامه تخفیف دانشجویی

بخشنامه و دستورالعمل صدور کارت دانشجویی

بخشنامه بازدید دانشجویی

بخشنامه کار دانشجویی

وظایف اداره رفاه دانشجویی